Přeskočit na obsah

Základní informace o pohonných hmotách

Pohonné látky nebo pohonné hmoty jsou látky, které se používají k pohonu tepelných motorů (např. spalovací motor, raketový motor, plynová turbína apod.). Nejčastěji se jedná o směsi uhlovodíků v kapalném nebo plynném skupenství. V motoru se přeměňuje při spalování pohonné hmoty jejich chemická energie na energii pohybovou. Někdy se pohonná látka označuje i výrazem palivo.

Druhy pohonných hmot:

  1. Benzin – je kapalina ropného původu používaná hlavně jako palivo v zážehových spalovacích motorech, ale i jako rozpouštědlo, zejména pro ředění nátěrových hmot. Skládá se především z alifatických uhlovodíků získávaných frakční destilací ropy, s přídavkem isooktanu nebo aromatických uhlovodíků toluenu a benzenu ke zvýšení oktanového čísla. Běžně se přidávají také malá množství různých aditiv, například pro zlepšení výkonu motorů a snížení škodlivých emisí.
  2.  Motorová nafta – (zjednodušeně pouze nafta, hovorově též diesel) je směs kapalných uhlovodíků. Získává se destilací a rafinací z ropy, obvykle při teplotách 150–370 °C. Kvalita motorové nafty se udává cetanovým číslem, které vyjadřuje její vznětovou charakteristiku.
  3. Zemní plyn – je přírodní hořlavý plyn využívaný jako významné plynné fosilní palivo. Jeho hlavní složkou je methan. Zemní plyn se těží z porézních sedimentárních hornin uzavřených ve strukturních pastech podobně jako ropa. Nachází se buď samostatně, společně s ropou nebo černým uhlím. Používá se také jako zdroj vodíku při výrobě dusíkatých hnojiv. Ve vozidlech se využívá ve stlačené (CNG) nebo zkapalněné podobě (LNG).
  4. Propan-butan – neboli zkapalněný ropný plyn je směs uhlovodíkových plynů používaná jako palivo do spalovacích spotřebičů a vozidel. Používá se jako palivo pro vaření, vytápění i svícení, dále také jako palivo pro zážehové motory. Běžně se plní do tlakových lahví různých velikostí, které se pak používají jakožto přenosné zásobníky topného plynu v domácnostech a při pobytu v přírodě.

Zdroj informací zde

Co jsou aditiva? Jsou látky přidávané do paliv, za účelem zlepšení vlastností paliva. Pro automobilový benzín se používají například polyolefiny, deriváty kyseliny jantarové, aminy a jejich deriváty, amidy mastných kyselin, polyether-aminy a další. Pro motorovou naftu se používají podobné detergentní aditiva jako pro benzín. Modifikátory tření a mazivostní aditiva jsou další přísadou paliv. Slouží ke snižovaní tření ve spalovacích motorech.

Co jsou bioložky? Motorové nafty v ČR obsahují již od podzimu 2007 biosložku, která je tvořena methylestery kyselin z řepkového oleje (MEŘO) nebo methylestery mastných kyselin z palmového oleje (FAME).

Co znamená čistá nafta? Jedná se o motorovou naftu, která neobsahuje biosložku.