Přeskočit na obsah

ADRAccord Dangereuses Route

Dle Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR) musí každý podnik jmenovat bezpečnostního poradce, jak je uvedeno v pododdíle 1.8.3.1 uvedené dohody: 1.8.3.1 „Každý podnik, jehož činnosti zahrnují silniční přepravu nebezpečných věcí nebo s touto přepravou související operace balení, nakládky, plnění nebo vykládky nebezpečných věcí, musí jmenovat jednoho nebo více bezpečnostních poradců, dále nazývaných „poradci“ pro přepravu nebezpečných věcí, odpovědných za pomoc při zabránění rizikům při těchto činnostech s ohledem na osoby, majetek a životní prostředí“.

Povinnost mít ustanoveného bezpečnostního poradce ADR se vztahuje nejen na majitele a provozovatele veřejně přístupných čerpacích stanic, ale také na vnitropodnikové čerpací stanice, výdejní stojany v areálech zemědělských družstev, bencalory, a také např. firemní zásobníky LTO pro vytápění. V těchto případech, kdy je látka zavážena cisternami, nelze uplatnit žádnou výjimku. Vždy se bude jednat o přepravu podle „plné“ ADR. Čerpací stanice PHM (nafta, benzín automobilový, LPG, topný olej…) je vždy v roli příjemce nebezpečných látek a dle §23 zákona č.111/1994 Sb, musí mít ustanoveného bezpečnostního poradce a musí proškolovat své zaměstnance jako ostatní osoby podílející se na přepravě. Povinnost ustanovit bezpečnostního poradce pro přepravu nebezpečných věcí se týká nejen odesílatelů a dopravců, ale také příjemců nebezpečných látek.

Vzhledem k množícím se dotazům a nejednoznačným výkladům v odborných časopisech zveřejnilo Ministerstvo dopravy k problematice DGSA (Dangerous Goods Safety Advisor, nebo-li Bezpečnostní poradce pro nebezpečné zboží) a čerpacích stanic PHM následující stanovisko (bod č. 5).

Není-li ve Vašem podniku bezpečnostní poradce ADR ustanoven, může Vám být uložena pokuta až ve výši 700 000 Kč

Činnost bezpečnostního poradce ADR
provedení vstupního auditu (zjištění skutečného stavu a návrh opatření)
vypracování firemního manuálu
zpracování průvodních dokladů
zatřídění (klasifikace) látek z hlediska ADR
kontrolní činnost
poradenství
příprava výroční zprávy
vypracování Zprávy o mimořádných událostech
školení osob, podílejících se na manipulaci s nebezpečnými věcmi

V případě jakýchkoliv dotazů se neváhejte obrátit na bezpečnostního poradce Mgr. Pavlínu Lukešovou.