Bezpečnostní poradce ADR

Dle Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR) musí každý podnik jmenovat bezpečnostního poradce, jak je uvedeno v pododdíle 1.8.3.1 uvedené dohody:

1.8.3.1 „Každý podnik, jehož činnosti zahrnují silniční přepravu nebezpečných věcí nebo s touto přepravou související operace balení, nakládky, plnění nebo vykládky nebezpečných věcí, musí jmenovat jednoho nebo více bezpečnostních poradců, dále nazývaných „poradci“ pro přepravu nebezpečných věcí, odpovědných za pomoc při zabránění rizikům při těchto činnostech s ohledem na osoby, majetek a životní prostředí“.

Povinnost mít ustanoveného bezpečnostního poradce ADR se vztahuje nejen na majitele a provozovatele veřejně přístupných čerpacích stanic, ale také na vnitropodnikové čerpací stanice, výdejní stojany v areálech zemědělských družstev, bencalory, a také např. firemní zásobníky LTO pro vytápění. V těchto případech, kdy je látka zavážena cisternami, nelze uplatnit žádnou vyjímku. Vždy se bude jednat o přepravu podle "plné" ADR. Čerpací stanice PHM (nafta, benzín automobilový, LPG, topný olej...) je vždy v roli příjemce nebezpečných látek dle §23 zákona č.111/1994 Sb, musí mít ustanoveného bezpečnostního poradce a proškolovat své zaměstnance jako ostatní osoby podílející se na přepravě. Zákon č. 111/1994 Sb. (Zákon o silniční dopravě) v platném znění, stanovuje povinnost dodržovat dohodu ADR i ve vnitrostátní přepravě. Povinnost ustanovit bezpečnostního poradce pro přepravu nebezpečných věcí se týká nejen autodopravců, ale také příjemců a odesílatelů nebezpečných věcí. Není-li ve Vašem podniku bezpečnostní poradce ADR ustanoven, může Vám být uložena pokuta až 1 000 000 Kč !

Činnost bezpečnostního poradce ADR

  • provedení vstupního auditu ( zjištění skutečného stavu a návrh opatření)
  • vypracování firemního manuálu
  • zpracování průvodních dokladů
  • zatřídění ( klasifikace) látek z hlediska ADR
  • kontrolní činnost
  • poradenství
  • vypracování Roční zprávy pro orgány státní správy
  • vypracování Zprávy o mimořádných událostech
  • školení osob, podílejících se na manipulaci s nebezpečnými věcmi
  • zajištění povinné výbavy ADR
bz1 bz2 bz3 bz4

osvědčení o odborné způsobilosti bezpečnostního poradce pro přepravu nebezpečných věcí